UWAGA
 

Zarządzenie Nr MZD.DO.120.1.134.2018 Dyrektora Miejskiego zarządu Dróg w Toruniu z dnia 05.09.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i procedur umieszczania materiałów wyborczych w pasie dróg publicznych na terenie miasta Torunia

Na umieszczenie plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych w mieście Toruniu należy przed zaplanowanym zajęciem uzyskać zezwolenie zarządcy drogi poprzez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego pod reklamę wraz z planem sytuacyjnym w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym miejscem jej umieszczenie i podaniem jej wymiarów. Dodatkowo należy załączyć projekt nośnika, sposób zabezpieczenia i zagospodarowania terenu oraz wizualizację lokalizacji reklamy. Wnioski muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy, a w przypadku pełnomocników wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł płatne na konto UMT nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 tytułem "od pełnomocnictwa do wniosku o zajęcie pasa drogowego".
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania, a zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego termin ich rozpatrzenia jest określony na "bez zbędnej zwłoki" nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.


Dla ekspozycji na słupach oświetlenia ulicznego dostępne będą ulice z poza wykazu określonego w Informacji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Torunia z wyłączeniem słupów:
1) oświetleniowych, na których znajdują się znaki drogowe, miejskie tablice informacyjne lub reklamy,
2) oświetleniowo-trakcyjnych,
3) w bezpośrednim obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc,
4) na terenach zabytkowych, na które wnioskodawca nie uzyskał zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.
z zachowaniem:
5) skrajni poziomej: co najmniej 0,50 m od krawężnika ograniczającego jezdnię, chodnik lub ścieżkę rowerową, mierzonej w rzucie pionowym najdalej wysuniętej krawędzi plakatu,
6) skrajni pionowej: tj. 2,5m od poziomu chodnika, ścieżki rowerowej dolnej krawędzi plakatu,
7) trójkąta widoczności w odległości co najmniej 10 m przed skrzyżowaniem lub/i przejściem dla pieszych;

Mocowanie plakatów powinno być dwustronne, stabilne, trwałe i nie może powodować uszkodzenia powierzchni słupa (zaleca się używanie plastikowych opasek).
Dla słupów oświetleniowych, które znajdują się poza skrajnią drogową, np. na placach lub terenach zielonych wymaga się, aby umieszczać plakaty minimum 1 m od poziomu gruntu i nie wyżej niż 3 m od poziomu gruntu.
Na jednym słupie może być umieszczonych maksymalnie dwie pary dwustronnych plakatów.

Dla ekspozycji innych niż na słupach oświetlenia ulicznego, należy stosować w/w zasadę jak przy uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę.

Ponadto zabrania się umieszczania materiałów wyborczych:
1) w bezpośrednim obszarze skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tych miejsc oraz bez zachowania skrajni drogowych;
2) na znakach drogowych i w ich tle;
3) na słupkach i masztach sygnalizacji świetlnej;
4) na kratownicach i bramownicach;
5) na barierach i płotkach ochronnych;
6) na obiektach inżynieryjnych związanych z zarządzeniem drogami, tj. np. mosty, kładki, estakady, wiadukty, wiaty przystankowe komunikacji miejskiej (z wyłączeniem gablot informacyjno reklamowych), szafy oświetlenia drogowego, złączy energetycznych oraz sterowników sygnalizacji świetlnej, itp.;Dodatkowo informuje się, że:

1) W przypadku nie przestrzegania wymienionych w zarządzeniu zasad, materiały wyborcze będą usunięte na koszt komitetu wyborczego zgodnie z art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego przez Policję lub Straż Miejską w Toruniu.
2) Zgodnie z art. 110 § 6 Kodeksu Wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
3) Zgodnie z art. 110 § 7 Kodeksu Wyborczego w przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych, Prezydent Miasta Torunia postanowi o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.


więcej na bip.mzd.torun.pl

 
 
powrót

Informację wprowadził(a): Admin

Data zamieszczenia: 2018-09-10

 
  • Pogotowie drogowe
  • Toruń bez tirów
  • Mapa
  • Zapytaj drogowca

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.